circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Gebruiksvoorwaarden erfgoeddatabank

Inleiding

Vooraleer je als gebruiker of ondersteuner kan instappen in de erfgoeddatabank, is het akkoord van jouw organisatie met de gebruiksvoorwaarden nodig.

Neem hier de gebruiksvoorwaarden door.

Registreren als gebruiker of ondersteuner is voor de huidige gebruikers van Erfgoedplus en Erfgoedinzicht mogelijk vanaf het najaar van 2024. Nieuwe gebruikers kunnen pas in 2026 aansluiten. Het registratieformulier zal in de loop van 2025 voor hen opengesteld worden, in het interesseformulier kunnen nieuwe gebruikers wel al hun interesse doorgeven.


 

Doelpubliek

Toegang tot de erfgoeddatabank als gebruiker kan worden verleend aan organisaties die tot één van volgende categorieën behoren en geen winstoogmerk hebben:

 • collectiebeherende organisaties (bv. musea, archieven, erfgoedbibliotheken en depots);
 • collectiehoudende organisaties (bv. heemkringen, kerkfabrieken en erfgoedcellen).

Ook erfgoedorganisaties die door de Vlaamse Regering op grond van het Cultureelerfgoeddecreet een werkingssubsidie toegekend krijgen voor het opnemen van een dienstverlenende rol op landelijk of bovenlokaal niveau kunnen, naast een eventuele rol als gebruiker, toegang krijgen tot de Erfgoeddatabank. In de hoedanigheid van ‘ondersteuner’ kunnen deze organisaties dan handelingen in de erfgoeddatabank uitvoeren voor naam en rekening van de gebruiker die ze ondersteunen. 


 

Basisdienstverlening collectieregistratie en -beheer

Als je instapt in de erfgoeddatabank, zal je vanuit meemoo toegang krijgen tot het collectiebeheersysteem voor het registreren en beheren van je erfgoedobjecten en bijhorende beelden. De basisdienstverlening omvat het gebruik van al deze modules. Meemoo zal de erfgoeddatabank inrichten en configureren volgens courante Vlaamse en internationale afspraken en standaarden (bv. conform het Invulboek Objecten, Cometa en OSLO). 

Meemoo biedt verschillende ontsluitingstoepassingen aan waarop de erfgoedobjecten en beelden uit de erfgoeddatabank gepresenteerd zullen worden.

 • Publieke ontsluiting op een nieuwe overkoepelende website.
 • Meemoo zal afspraken maken met Europeana om de data uit de erfgoeddatabank ook daar toegankelijk te maken.

Gebruikers kunnen in het collectiebeheersysteem aangeven welke objecten of beelden niet ontsloten mogen worden en onder welke voorwaarden ze door derden hergebruikt kunnen worden. 

Als gebruiker kan je je eigen data exporteren of bevragen via API’s om ze te hergebruiken in andere (eigen) websites of oplossingen. 

Er komt een IIIF-oplossing om efficiënt hergebruik van beelden mogelijk te maken. Dit wordt nog verder afgestemd met andere oplossingen binnen het meemoo-ecosysteem. 


 

Gebruikersondersteuning

Meemoo zorgt voor technische ondersteuning bij de registratie, het beheer en de ontsluiting van de collecties in de erfgoeddatabank en zal hiertoe uitgebreide documentatie ter beschikking stellen aan alle ondersteuners en gebruikers via deze supportomgeving en de mogelijkheid aanbieden om vragen te stellen via erfgoeddatabanken@meemoo.be

Aan ondersteuners en betalende gebruikers (zie tariefplan) verzekert meemoo 

 • een jaarlijks vormingsaanbod aan sleutelgebruikers (key users) en trainers;
 • een responstijd van 2 werkdagen.

Meemoo zal ook een gebruikersgroep coördineren die noden kan signaleren en gewenste ontwikkelingen kan prioriteren en zal het uitwisselen van kennis en ervaringen binnen de gebruikersgemeenschap faciliteren. 

Het opleidingsprogramma en de werking van de gebruikersgroep wordt in de komende maanden vormgegeven en wordt uitgebouwd naarmate gebruikers instappen.  

Meemoo heeft een contract afgesloten met zetcom, de leverancier van het collectiebeheersysteem MuseumPlus. Meemoo verzorgt alle contacten met zetcom. Gebruikers en ondersteuners zullen dus geen rechtstreeks contact met zetcom hebben. 


 

Tariefplan en facturatie

Jaarlijkse vergoeding

Afhankelijk van de situatie van je organisatie wordt de dienstverlening aangeboden tegen een jaarlijkse vergoeding per organisatie. Meemoo hanteert een aantal parameters op basis waarvan jouw organisatie ingedeeld wordt in een specifieke categorie. Deze categorie bepaalt de jaarlijkse vergoeding en de toegang tot uitgebreide beheersmogelijkheden in de erfgoeddatabank. De indeling van een gebruiker in een categorie wordt bij de instap bepaald en wordt daarna jaarlijks, op het moment van facturatie, geëvalueerd en bepaald voor het volgende jaar.

Goed om weten:

 • Er is geen limiet op het aantal gebruikersaccounts per organisatie. 
 • De bepalingen omtrent facturatie zijn niet van toepassing op ‘ondersteuners’.
 • Zit je in categorie 1 of 0 met basisbeheer en wil je toch uitgebreide beheersmogelijkheden (zie uitgebreid beheer)? Dan kan jouw organisatie upgraden naar categorie 2, met bijbehorende jaarlijkse vergoeding. 

Categorieën:

Scherm­afbeelding 2024-05-13 om 11.31.37.png

 • Ontvangt jouw organisatie geen Vlaamse structurele werkingssubsidie binnen het Cultureelerfgoeddecreet, krijg je geen dotatie van de Vlaamse Gemeenschap, en is jouw organisatie niet verbonden aan een centrumstad, provinciale of Vlaamse overheidsdienst? Dan komt jouw organisatie terecht in categorie 0 of 1, afhankelijk van het aantal geregistreerde erfgoedobjecten in je collectie: 

 

Aantal geregistreerde erfgoedobjecten Categorie Jaarlijkse vergoeding (excl. BTW) Beheersmogelijkheden
< 1000 erfgoedobjecten 0 € 0 Basis
> 1000 erfgoedobjecten 1 € 1.000 Basis

 

 • Ontvangt jouw organisatie geen Vlaamse structurele werkingssubsidie binnen het Cultureelerfgoeddecreet en krijg je geen dotatie van de Vlaamse Gemeenschap, maar is jouw organisatie verbonden aan een centrumstad, provinciale of Vlaamse overheidsdienst? Dan komt jouw organisatie terecht in categorie 1 of 2, afhankelijk van het aantal geregistreerde erfgoedobjecten in je collectie: 

 

Aantal geregistreerde erfgoedobjecten Categorie Jaarlijkse vergoeding (excl. BTW) Beheersmogelijkheden
< 1000 erfgoedobjecten 1 € 1.000 Basis
> 1000 erfgoedobjecten 2 € 3.750 Uitgebreid

 

 • Is aan jouw organisatie een Vlaamse structurele werkingssubsidie binnen het Cultureelerfgoeddecreet toegekend of krijg je een dotatie van de Vlaamse Gemeenschap? Dan komt jouw organisatie terecht in categorie 2, 3, 4 of 5, afhankelijk van het toegekende bedrag:

 

Toegekende subsidie of dotatie Categorie Jaarlijkse vergoeding (excl. BTW) Beheersmogelijkheden
< € 750.000 2 € 3.750 Uitgebreid
> € 750.000 3 € 6.000
> € 1.600.000 4 € 12.000
> € 2.400.000 5 € 18.000

 

Wanneer een rechtspersoon voor meerdere gebruikers die onder diens bevoegdheid vallen, wenst op te treden, en de totale jaarlijkse vergoeding voor deze gebruikers €20.000 excl. BTW overstijgt, is een prijsvoorstel op aanvraag mogelijk. Hiervoor kan contact opgenomen worden met meemoo. 

 

Opslagkost

Aan de gebruikers in categorie 0 wordt geen opslagkost aangerekend zolang de opslag van hun assets niet groter is dan 100GB. Voor de andere gebruikers wordt, naast de jaarlijkse vergoeding, wel een aanvullende opslagkost aangerekend op basis van de hoeveelheid assets in gigabyte (GB) die op het moment van het sturen van de factuur in de erfgoeddatabank aanwezig is. De opslagkost bedraagt 0,70 euro/GB/jaar (excl. BTW).

 

Factuur

De factuur voor de jaarlijkse vergoeding en de opslagkost wordt aan de gebruiker gestuurd bij de instap in de dienstverlening (het betreft dan de jaarlijkse vergoeding pro rata de rest van het kalenderjaar) en vanaf het volgende jaar aan het begin van elk kalenderjaar. 

 

Uitgebreid beheer

Gebruikers in categorieën 2 tot en met 5 kunnen bovenop de basisdienstverlening gebruikmaken van uitgebreide beheersmogelijkheden in het collectiebeheersysteem. Dit betekent dat zij voor de eigen organisatie toegang krijgen tot modules voor o.a.: 

 • Het beheren van (gebruikers)groepen en toegangsrechten (lezen, creëren, bewerken, verwijderen) (modules Users, User Groups)
 • Het beheren van waardenlijsten / authorities (module Vocabulary Management) 
 • Het beheren en definiëren van inventarisnummers (module Inventory Numbers)
 • Het configureren van extra invoerschermen (functionaliteit User Defined Forms doorheen verschillende modules)
 • Het aanmaken en beheren van templates voor rapporten en exports (modules Templates, Functies)
 • Het aanmaken en beheren van templates voor import (modules Import, Import Definition)
 • Het consulteren van loggings (module Update Log)
 • Het consulteren en verwijderen van bewaarde zoekopdrachten

Zit je in categorie 1 of 0 met basisbeheer en wil je toch uitgebreide beheersmogelijkheden (zie uitgebreid beheer)? Dan kan jouw organisatie upgraden naar categorie 2, met bijbehorende jaarlijkse vergoeding.

 

Optionele diensten

Gebruikers kunnen naast de basisdienstverlening extra diensten aanvragen, bv. voor de integratie met het eigen DAM-systeem of een bibliotheeksysteem. We bekijken eerst of we hier voldoende resources voor hebben. Als het mogelijk is voor meemoo om jou die extra dienst aan te bieden, bezorgen we jou een offerte op maat.