circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

Afspraken met derden

Hoe leg ik afspraken met derden vast?

Meemoo maakt samen met jouw organisatie afspraken over niet-exclusieve rechten voor hergebruik i.f.v. bepaalde doelgroepen en doelstellingen. Opdat de afspraken tussen meemoo en jouw organisatie goed geregeld zijn, is het doorgaans noodzakelijk dat onze onderlinge afspraken ook opgenomen worden in de afspraken die je maakt met derde partijen.

  Derde partijen kunnen particulieren zijn die bij jou archief in bewaring geven.

Ter inspiratie voor jouw eigen overeenkomsten met derde partijen stelden wij onderstaande juridische standaardclausule op.

Digitalisering, duurzame bewaring en ontsluiting door meemoo, Vlaams instituut voor het archief (www.meemoo.be)

  • XX (in dit artikel genoemd “de contentpartner”) heeft met de vzw meemoo (hierna genoemd “meemoo”), met zetel te Ham 175 9000 Gent, een overeenkomst gesloten voor de digitale bewaring, digitalisering en ontsluiting van bepaalde collecties van de contentpartner (hierna genoemd “Samenwerkingsovereenkomst meemoo”). Meemoo heeft daarbij van de contentpartner niet-exclusieve gebruiksrechten gekregen op de collecties van de contentpartner voor de ontsluiting van de digitale collecties voor niet-commercieel gebruik.
  • Het door de leverancier aan de contentpartner ter beschikking gesteld materiaal kan in aanmerking komen voor digitalisering, bewaring en/of ontsluiting door meemoo en de contentpartner wil dit materiaal van de leverancier desgevallend door meemoo laten digitaliseren, bewaren en ontsluiten.
  • Onverminderd alle andere bepalingen van deze overeenkomst gaat de leverancier er mee akkoord dat de contentpartner het materiaal aan meemoo met dit oogmerk ter beschikking stelt en kent de leverancier aan meemoo een niet-exclusieve licentie toe om het materiaal te digitaliseren, digitaal te bewaren en te ontsluiten voor niet-commercieel gebruik.

  Let op: Neem deze tekst niet blindelings over, maar gebruik hem als voorbeeld voor de overeenkomst die jij wil sluiten. Je kan zelf de nodige aanpassingen doen, zolang de (geest van de) inhoud maar hetzelfde blijft. XX verander je bijvoorbeeld door de naam van jouw organisatie.