circle-persian-green io-persian-green circle-curious-blue

De Vlaamse erfgoeddatabanken in de toekomst

Op 1-2-3 mee?

Sinds 2018 bevinden Erfgoedplus en Erfgoedinzicht zich onder Vlaamse vleugels en wordt er gezocht naar een manier om beide registratie- en collectiebeheersystemen te integreren.

Het streefdoel:

 • een duurzame dienstverlening die beter afgestemd is op het beheren van collecties;
 • zoveel mogelijk meerwaarde creëren voor de gebruikers van de databanken;
 • systemen ontwikkelen die de bredere visie van de Vlaamse overheid mee ondersteunen;
 • binnen een duurzaam en beheersbaar budgettair kader.

Meer info op de projectpagina

Uiteraard vertrekken we hierbij niet vanuit een wit blad vertrekken, maar werken we waar mogelijk verder op wat er bestaat. Na een vooronderzoek, resulterend in een projectvoorstel, doorliepen we in 2022 een uitvoerige analysefase. De laatste stap in die fase was een marktverkenning, waarna we belangrijke knopen konden doorhakken.

 


Naar één systeem

Volgens het projectvoorstel zouden we toewerken naar twee systemen:

 • een laagdrempelig, betaalbaar systeem voor registratie;
 • en een professioneel, flexibel systeem voor beheer.

Uit gebruikersfeedback leerden we echter dat één oplossing duidelijker is naar gebruikers toe én zorgt voor meer dataconsistentie over de systemen heen. Wat dit zou betekenen voor het kostenplaatje voor de gebruikers was echter onduidelijk.

Daarom namen we deze vraag mee naar de marktverkenning. Hieruit bleek dat het haalbaar is om collectiebeheersystemen te vinden die voldoende gebruiksvriendelijk en betaalbaar (o.a. keuze uit diverse kostenmodellen) zijn. Daarom kiezen we resoluut voor één collectiebeheersysteem in plaats van twee aparte systemen.

Concrete inschattingen met betrekking tot de kostprijs voor de eindgebruiker kunnen we momenteel nog niet maken. Dit wordt pas duidelijk na onderhandelingen en een finale productkeuze.

 


Welke data zijn in scope?

Continuïteit voor de huidige gebruikers van de erfgoeddatabanken is erg belangrijk. Een aantal van de huidige gebruikers van Erfgoedplus en Erfgoedinzicht beheren momenteel al zaken als archieven, publicaties en contactgegevens. Andere organisaties lieten ook blijken dat ze deze types data in de toekomst willen registreren en beheren, met onderlinge relaties.

Tijdens de marktverkenning stelden we vast dat er producten bestaan waarbij op standaarden gebaseerde bibliotheek- en archiefmodules aanwezig of mogelijk zijn.

Daarom hebben we besloten volgende zaken mee in scope te nemen:

 • museale objecten;
 • publicaties (als erfgoedobject of als publicatie);
 • archieven;
 • contactgegevens.

 


Wat met ontsluiting?

Vooral bij kleinere organisaties merkten we tijdens de focusgroepen en talrijke gesprekken dat er een zeer sterke vraag naar een eenvoudig doorzoekbaar overkoepelend collectievenster is. Uit de marktverkenning blijkt dat eenvoudige webontsluiting (zowel overkoepelend als op niveau van de instelling) doorgaans aanwezig is in bestaande producten. Daarom nemen we deze optie graag mee in het bestek.

Parallel hiermee onderzoeken we welke rol hetarchief.be, een ontsluitingsplatform van meemoo, kan spelen. Dit zal sowieso pas later aan de orde zijn.

 


De inrichting

Nu alle puzzelstukjes in elkaar vallen, kunnen we ze allemaal een plaats geven in een ruimer kader. Hieronder vind je twee figuren met extra duiding. Rechtstreeks naar de schets van het beheersmodel.

Tip: klik op de figuren om ze in meer detail te bekijken.

Indeling volgens functionaliteiten

 

visual_functionele_architectuur_1_finaal.png

 

Eén collectiebeheersysteem

In de kern bevindt zich een gebruiksvriendelijk, online collectiebeheersysteem (CBS) voor de registratie en het beheer van museale collecties en objecten, archieven en publicaties. Het registreren en beheren zal gebeuren volgens internationaal geldende standaarden zoals SPECTRUM. Het collectiebeheersysteem heeft een meertalige interface en ondersteunt meertaligheid van de belangrijkste velden (vb. beschrijving, titel). Wat kan je allemaal met het systeem?

 • Het zal mogelijk zijn om formulieren te configureren in het systeem, zodat beheerders naargelang het type erfgoed of de gebruikersgroep gebruiksvriendelijke invoerschermen kunnen voorzien.
 • Als ondersteuning bij het collectiebeheersysteem zal het mogelijk zijn om bijhorende assets (dit kunnen documenten, afgeleide beelden, audio-files, video’s… zijn), op te slaan en te beheren, al dan niet in een apart Digital Asset Management-systeem (DAM). Voor de organisaties die een eigen DAM-systeem hebben, voorzien we een API zodat hun beelden kunnen gekoppeld worden met het collectiebeheersysteem.
 • Het zal mogelijk zijn om de voor het collectiebeheer relevante contactgegevens bij te houden en te gebruiken voor koppelingen met andere gegevens in het systeem.
 • Via thesaurusbeheer zal het mogelijk zijn om binnen het collectiebeheersysteem interne waardenlijsten aan te maken, te beheren en als open data aan te bieden.
 • Het gebruik van externe authorities die zich buiten het systeem bevinden (zoals AAT) zal tot de opties behoren.
 • Het collectiebeheersysteem laat toe data te importeren of exporteren, in bulk te bewerken, te monitoren en er workflows op toe te passen.
 • Binnen de toepassing zijn er ook functionaliteiten voor het beheer van toegangen en gebruikers, metadata, API’s en Persistent Identifiers (PID’s).

We voorzien geen samenvoeging met data die zich in externe collectiebeheersystemen bevinden.

Ontsluiting

Binnen de huidige projectscope voorzien we ontsluiting naar een eenvoudig overkoepelend collectievenster en analyseren we of het ook een plaats kan krijgen binnen het ontsluitingsplatform hetarchief.be van meemoo. Ook de publicatie of ontsluiting van de publiek toegankelijke data op Wikidata, Archiefbank (registratie van archieven), Europeana, websites van aangesloten organisaties of derden (zoals vb. het Virtueel Museum van Vlaanderen) staat op de radar.

Daarnaast zal het systeem via API’s, endpoints of data-exports publiek toegankelijke metadata beschikbaar kunnen stellen voor ontsluiting of hergebruik. Dit zal gebeuren in gangbare dataformaten, zoals de Vlaamse OSLO-standaard (applicatieprofielen voor Cultureel Erfgoed), Dublin Core, Europeana Data Model (EDM) en Linked Art. Ook de publiek toegankelijke assets zelf zullen we online beschikbaar kunnen stellen met IIIF (International Image Interoperability Framework).

Voor contentpartners

Voor jou als contentpartner van meemoo wordt het mogelijk om digitale objecten op te slaan in het meemoo-archiefsysteem (MAM) in functie van duurzame preservering.

Basis versus optioneel

In deze hele puzzel maken we het onderscheid tussen basisdiensten en optionele diensten. Optionele diensten zullen aangeboden worden onder andere voorwaarden dan de basisdiensten en kunnen (vermoedelijk) een meerkost met zich mee brengen. Op deze manier houden we de kostprijs van de basisdiensten voor een grote gebruikersgroep beperkt, én kunnen we een product op maat aanbieden voor organisaties die hier nood aan hebben.

Basisdiensten Optionele diensten
beheer van museale objecten archiefbeheer

thesaurusbeheer

publicatiebeheer
eenvoudig assetbeheer standplaatsbeheer via QR-of barcode
overkoepelend collectievenster contactgegevensbeheer
toegangsbeheer een DAM-functionaliteit
import/export IIIF-ontsluiting
monitoring specifieke integraties
workflowbeheer  
API-beheer  
PID-creator  
formulieren  

Op termijn kan het zijn dat er bijkomende nieuwe diensten worden aangeboden, afhankelijk van de vraag en mogelijkheden.

Inrichting volgens ondersteuning en rolverdeling

Naast het meer technische traject (het opzet van het collectiebeheersysteem), maken ook opleidingen, begeleiding tijdens de transitieperiode en ondersteuning allerhande deel uit van het project van de Vlaamse erfgoeddatabanken.

visual_functionele_architectuur_2_finaal2.png

Rolverdeling

Hierin zijn rollen weggelegd voor:

 • de leverancier van het toekomstige collectiebeheersysteem;
 • de organisatie die de toekomstige dienstverlening rond de erfgoeddatabank verzorgt;
 • landelijke en regionale dienstverlenende organisaties die een rol opnemen in de ondersteuning aan eindgebruikers, namelijk voor:
  • de toeleiding van de organisaties naar de erfgoeddatabank;
  • opleiding van eindgebruikers;
  • het coördineren van registraties (vb. door de inzet van vrijwilligers);
  • het beantwoorden van functionele vragen bij het gebruik van het systeem (vb. door eerstelijnsondersteuning)...;
 • en uiteraard jullie als gebruikers, bestaande uit:
  • collectiebeherende organisaties die erfgoedzorg als kerntaak hebben, zoals musea, archieven, depots…;
  • collectiehoudende organisaties die erfgoedzorg niét als kerntaak hebben, waaronder bijvoorbeeld kerkfabrieken en heemkringen.

Om dit mogelijk te maken, werken we een concept uit dat gedelegeerd beheer (waar gewenst of nodig) toelaat en via teach-the-teacher kennis wordt aangereikt. De rollen kunnen we vervolgens onderbrengen in een concreet schema, bestaande uit vier lagen:

 1. Beheer van de infrastructuur - door de leverancier.
 2. Beheer van de inrichting - door meemoo.
 3. Beheer van clusters:
  • één type waarbij een aantal verantwoordelijkheden in handen van een collectief zijn;
  • één type waarbij een organisatie zelf een aantal taken in handen heeft.
 4. Beheer van de collecties - door organisaties en/of dienstverleners.

Een cluster is een deel van de inrichting waarbinnen gelijkaardige noden bestaan, en waar een gezamenlijke aanpak voor ondersteuning en beheer opportuun is, zoals het beheren van extra formulieren (invoerschermen) of authorities.

 

De rol van de organisatie die de dienstverlening zal verzorgen?

Die bestaat uit het beheer van de inrichting, zoals bijvoorbeeld de onboarding van eventuele nieuwe clusters met o.a. de configuratie van het DAM, de optionele diensten die door de cluster worden afgenomen en het beheren van formulieren die door alle clusters binnen het collectiebeheersysteem kunnen gebruikt worden. Ook worden train-the-trainer-opleidingen en vormingsmateriaal voorzien. Collectieven kunnen zelf trouwens ook nieuwe organisaties onboarden. Tot slot worden in samenspraak met gebruikers en leverancier verdere ontwikkelingen gecoördineerd.

Hoe gaan we verder?

Dit jaar zetten we verdere stappen om concretere afspraken rond de taakverdeling te maken, uiteraard samen met alle bovengenoemde partijen. Daarnaast leggen we dit concept voor aan de toekomstige leveranciers tijdens de aanbestedingsfase. Zij zullen dit vertalen naar een implementatie.


 

 Iets niet helemaal helder? Voor al je vragen en opmerkingen over de Vlaamse erfgoeddatabanken in de toekomst kan je contact opnemen met support@meemoo.be of projectleider tinneke.declerq@meemoo.be.

Meer lezen:

 

Bestanden in dit artikel: